Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Orisbergin Metsästysseura r.y.
Kotipaikka: Isokyrö
Osoite: Forsman Jarl Håkan Seljäntie 370 61560 Orisberg
Rekisterinumero: 137.092
Merkitty rekisteriin: 07.03.1983
Jäljennös annettu: 19.07.2016

1 §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA,PERUSTAMISAIKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi: Orisbergin Metsästysseura

Kotipaikka: Isokyrö

Yhdistys on perustettu Elokuun kuudentenatoista päivänä, 1982 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on Suomi.

2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

1 )järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;

2)riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa; 3)metsästysampumaurheilua ja 4)kenneltoimintaa.

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1 )hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

2)suoritamalla riistanhoitotyötä;

3)valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

4)seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;

5)huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

6)kouluttamalla jäseniään ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan; 7)järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;

8)edistämällä metsästyskoiratoimintaa;

9)seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

SEURAN JÄSENENET

Seuran varsinaiseksi tai vuosikorttijäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja elokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran toiminta-alueella olevat omistamansa maansa seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen osallistumaan seuran järjestämiin metsästysammunnan harjoituksiin seuran kokouksen päättämällä tavalla.

Vuosikorttijäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin vuosikorttijäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

SEURASTA EUROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka

1 )laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;

2)toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;

3)rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;

4)toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;

5)toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa;

6)pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistaljeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.

7)Seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

8)Ennen erottamispäätöstä on seuran hallituksen varattava asianosaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran hallitukselle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa jäjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten kun seuran kokous on vahvistanut päätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta,joista talvikokous pidetään tammihuhtikuussa ja kesäkokous kesä- syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta

1 )sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai 2)kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3)sähköisesti

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokousessa käsitellään seuraavat asiat:

1 )Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2)Todetaan kokouksen laillisuus.

3)Hyväksytään työjärjestys.

4)Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

5)Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6)Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali.

7)Toimitetaan hallituksen jäsenten vaalit erovuoroisten tilalle.

8)Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle.

9)Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta.

10)Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio, päätetään liittymis- ym maksut. 1 1)Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja vuosikorttijäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

12)Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset.

13)Valitaan metsästyksenjohtajat.

14)Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin.

15)Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat.

16)Päätetään riistahoitoyhdistykselle ja muille mahdollisille tahoille tehtävistä esityksistä.

17)Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

10§

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista. Hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja vuosikorttijäsenet, jolloin vähintään kahden kolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.

11§

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 S:ssä on määrätty.

12§

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen hallituksen, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirja. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastjien tarkastettava.

13§

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä vuosikorttijäsentä lukuun ottamatta - on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14§

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille/toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15§

SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kUUlUU yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16§

PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17§

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kukin erikseen.

18§

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1 )toimia seuran ylimpänä ja toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti; 2)olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;

3)suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

4)vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä; 5)vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6)vastata eri sidosryhmien sääntöjen ja ohjeiden asettamista velvoitteista;

7)nimetä edustajat eri sidosryhmien kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;

8)vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9)pitää seuran jäsenluetteloa;

10)hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

1 1 )hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12)valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;

13)päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

14)tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset; 15)päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7 S 7) kohdan mukaisesti sekä

16)ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19§

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20§

SEURAN VAROJEN JA ARKISTOJEN SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi eri sidosryhmille.

21§

MUUTA

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patenttija rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.